Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

slowemwyszeptane
Każdy z nas ma swoje piekło, które naznacza nas swym ogniem, tworząc blizny. Blizny na sercu, które nigdy nie znikną. Blizny, z którymi należy nauczyć się żyć.
— Anna Dąbrowska - "Nakarmię cię miłością"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianivea nivea

May 06 2018

slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowemwyszeptane
8026 044b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowemwyszeptane
8039 d3cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viagoraca-czekolada goraca-czekolada
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viagoraca-czekolada goraca-czekolada
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
przez żarty mówi się wiele prawdy
slowemwyszeptane
slowemwyszeptane
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl